Voor 14:00 besteld, morgen in huis!

alg. voorwaarden

Algemene Voorwaarden De Rijopleider 2Go2

De Rijopleider 2Go2 (hierna: De Rijopleider 2Go2) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 83268588.

 

Artikel 1 – Begrippen

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

2. Aanbod: Ieder schriftelijk aanbod aan Koper tot het leveren van Producten door Verkoper waar deze voorwaarden onverbrekelijk mee verbonden zijn.

3. Bedrijf: De natuurlijke of rechtspersoon die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf.

4. Gebruiker: De natuurlijke persoon die een Product onder zich heeft en/of deze gebruikt om te betalen voor diensten en/of producten van een van de Deelnemers.

5. Consument: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.

6. Koper: Het Bedrijf of de Consument die een Overeenkomst (op afstand) aangaat met Verkoper.

7. Overeenkomst: De koopovereenkomst (op afstand) die strekt tot de verkoop en levering van Producten die door Koper gekocht zijn van De Rijopleider 2Go2.

8. Producten: De Producten die door. De Rijopleider 2Go2 worden aangeboden zijn theorieboeken, cadeaubonnen, digitale theoriekaarten en accessoires van De Rijopleider 2Go2.

9. Saldo: het saldo van het resterende tegoed.

10. Tegoed: de geldwaarde van minimaal €45,00,- die is gekoppeld aan De Rijopleider 2Go2 en in de centrale rekeningadministratie van De Rijopleider 2Go2 is opgeslagen, waarmee de Gebruiker ten laste van het in de centrale rekeningadministratie opgeslagen Saldo zaken kan aanschaffen.

11. Verkoper: De aanbieder van Producten aan Koper, hierna: De Rijopleider 2Go2.

12. Website: de Website die De Rijopleider 2Go2 gebruikt is: www.winkel.derijopleider2go2.nl.

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder Aanbod van De Rijopleider 2Go2 en iedere Overeenkomst tussen De Rijopleider 2Go2 en een Koper en op elk Product dat door De Rijopleider 2Go2 wordt aangeboden.

2. Voordat een Overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, krijgt Koper de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal De Rijopleider 2Go2 aan Koper aangeven op welke wijze Koper de algemene voorwaarden kan inzien, welke in elk geval op de website van De Rijopleider 2Go2 zijn gepubliceerd, zodat Koper deze algemene voorwaarden eenvoudig kan opslaan op een duurzame gegevensdrager.

3. In uitzonderlijke situaties kan van deze algemene voorwaarden afgeweken worden als dit expliciet en schriftelijk met De Rijopleider 2Go2 is overeengekomen.

4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgovereenkomsten met Koper. Eventuele algemene en/of inkoopvoorwaarden van Koper worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

5. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.

6. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.

7. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.

 

Artikel 3 – Het Aanbod

1. Alle door De Rijopleider 2Go2 gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeld. Van een Aanbod is eerst sprake als deze schriftelijk is vastgelegd.

2. Het door De Rijopleider 2Go2 gedane Aanbod is vrijblijvend. De Rijopleider 2Go2 is slechts aan het Aanbod gebonden indien de aanvaarding hiervan door Koper schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd, of doordat Koper het verschuldigde bedrag reeds heeft voldaan. Niettemin heeft De Rijopleider 2Go2 het recht een Overeenkomst met een potentiële Koper om een voor De Rijopleider 2Go2 gegronde reden te weigeren.

3. Het Aanbod bevat een nauwkeurige omschrijving van het aangeboden Product met bijbehorende prijzen. De beschrijving is dusdanig gedetailleerd zodat Koper in staat is om een goede beoordeling van het Aanbod te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het Aanbod kunnen De Rijopleider 2Go2 niet binden. Eventuele afbeeldingen en specifieke gegevens in het Aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst (op afstand). De Rijopleider 2Go2 kan niet garanderen dat de kleuren in de afbeelding exact overeenkomen met de echte kleuren van het Product.

4. Levertijden en Termijnen vermeld in het Aanbod van De Rijopleider 2Go2 zijn indicatief en geven de Koper bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

5. Een samengestelde prijsopgave verplicht De Rijopleider 2Go2 niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of Aanbod begrepen zaken tegen een deel van de opgegeven prijs.

6. Indien en voor zover sprake is van een aanbieding geldt dit niet automatisch voor nabestellingen. Aanbiedingen zijn slechts geldig tot de voorraad strekt, en volgens het op-is-op-principe.

 

Artikel 4 – Totstandkoming van de Overeenkomst

1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Koper een Aanbod van De Rijopleider 2Go2 heeft aanvaard door het betreffende Product te betalen.

2. Een Aanbod kan door De Rijopleider 2Go2 gedaan worden via de website.

3. Indien Koper het Aanbod heeft aanvaard door een Overeenkomst te sluiten met De Rijopleider 2Go2, zal De Rijopleider 2Go2 de Overeenkomst met Koper schriftelijk, althans per e-mail bevestigen.

4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het Aanbod is De Rijopleider 2Go2 daaraan niet gebonden.

5. De Rijopleider 2Go2 is niet gehouden aan een Aanbod indien Koper redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Koper geen rechten ontlenen.

7. In geval van fysieke Producten heeft Koper zijnde een Consument het recht om binnen de wettelijke termijn van 14 dagen haar herroepingsrecht te doen gelden. Indien herroeping van toepassing is, zal Koper zorgvuldig omgaan met het Product en de verpakking. Zij zal het Product in de originele staat en verpakking aan De Rijopleider 2Go2 retourneren. De directe kosten voor het terugsturen van het Product zijn voor rekening van Koper. Indien Koper het Product bij de gekozen Deelnemer verzilvert gedurende de wettelijke herroepingsperiode, doet Koper uitdrukkelijk afstand van het herroepingsrecht.

8. In geval van digitale Producten is het herroepingsrecht uitgesloten voor koper zijnde een Bedrijf. Voor Koper zijnde een Consument is het herroepingsrecht uitgesloten bij de aankoop van digitale Producten, indien Koper zijnde een Consument hier uitdrukkelijk van af ziet.

 

Artikel 5 – Uitvoering van de Overeenkomst

1. De Rijopleider 2Go2 zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.

2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft De Rijopleider 2Go2 het recht bepaalde werkzaamheden naar eigen inzicht te laten verrichten door derden.

3. Koper draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan De Rijopleider 2Go2 aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze  noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan De Rijopleider 2Go2 worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan De Rijopleider 2Go2 zijn verstrekt, heeft De Rijopleider 2Go2 het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten.

4. Bij de uitvoering van de Overeenkomst is De Rijopleider 2Go2 niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Koper op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de Overeenkomst wordt gewijzigd.

5. Indien de theorieboeken niet op voorraad zijn dient de uitgever van de theorieboeken dit op tijd aan De Rijopleider 2Go2 te vermelden. De Rijopleider 2Go2 zal Koper dan op de hoogte stellen over eventuele vertragingen.

6. De Rijopleider 2Go2 is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat De Rijopleider 2Go2 is uitgegaan van door de Koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor De Rijopleider 2Go2 bekend was. Hieronder wordt tevens
verstaan het verwerken van de Overeenkomst door middel van automatische besluitvorming.

7. Koper vrijwaart De Rijopleider 2Go2 voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan Koper toerekenbaar zijn.

8. De cadeaubonnen kunnen enkel in de webshop van De Rijopleider 2Go2 worden verzilverd.

9. Het gebruik van de cadeaubonnen is in de volgende situaties niet meer mogelijk:
a. indien het saldo volledig is besteed;
b. indien De Rijopleider 2Go2 is opgehouden te bestaan al dan niet als gevolg van faillissement.

10. Het Product is na aankoop twee jaar geldig. Deze geldigheidsduur staat achterop de kaart vermeld. De verwijzing naar deze voorwaarden is te vinden op
www.winkel.derijopleider2go2.nl. Na deze periode vervalt elke aanspraak op het saldo van het Product.

11. Het Product is niet inwisselbaar voor geld.

12. De Rijopleider 2Go2 behoudt zich het recht voor het Product te blokkeren in geval van vermoedens van verminderde kredietwaardigheid van Koper zijnde een Bedrijf dan wel bij het overschrijden van een betalingstermijn.

13. Over het op het Product beschikbare Saldo wordt geen rente vergoed.

 

Artikel 6 – Levering

1. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de Overeenkomst wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Koper niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de (aan)betaling niet tijdig is ontvangen door De Rijopleider 2Go2 of er door andere omstandigheden buiten de macht van De Rijopleider 2Go2 enige vertraging ontstaat, heeft De Rijopleider 2Go2 recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle overeengekomen (op)leveringstermijnen zijn nooit fatale termijnen. Koper dient De Rijopleider 2Go2 schriftelijk in gebreke te stellen en haar een redelijke termijn gunnen om alsnog te kunnen (op)leveren. Koper heeft door de ontstane vertraging geen recht op enige schadevergoeding.

2. In geval van digitale Producten ontvangt Koper na betaling van de Producten een link waarmee hij toegang zal krijgen tot het digitale Product. Eventuele fouten in het opgegeven mailadres komen voor rekening en risico van Koper.

3. De digitale Producten kunnen via een link per e-mail gedownload worden en opgeslagen worden op een duurzame gegevensdrager van de Koper. Bij het openen van deze link zal er om een wachtwoord gevraagd worden. Hierbij dient de Koper er zich van bewust te zijn, dat deze link maar vijf keer gebruikt kan worden. Zodra Koper het bestand heeft opgeslagen op een gegevensdrager, kan hij het bestand oneindig openen.

4. Indien de aankoop ziet op het afnemen van fysieke Producten zal Koper de zaken afnemen op het moment waarop deze haar volgens de Overeenkomst ter beschikking wordt gesteld, ook indien deze haar eerder of later dan overeengekomen worden aangeboden.

5. Indien de Koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is De Rijopleider 2Go2 gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van Koper.

6. Indien de Producten worden bezorgd door De Rijopleider 2Go2 of een externe vervoerder is De Rijopleider 2Go2, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen. Deze zullen alsdan afzonderlijk worden gefactureerd tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

7. Indien De Rijopleider 2Go2 gegevens behoeft van Koper in het kader van uitvoering van de Overeenkomst, vangt de levertijd pas aan nadat Koper alle gegevens nodig voor de uitvoering aan De Rijopleider 2Go2 ter beschikking heeft gesteld.

8. Indien De Rijopleider 2Go2 een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief.

9. De Rijopleider 2Go2 is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij Overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. De Rijopleider 2Go2 is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.

10. Leveringen worden alleen uitgevoerd indien alle facturen zijn voldaan tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. De Rijopleider 2Go2 behoudt zich het recht voor om levering te weigeren indien gegronde vrees voor niet-betaling bestaat.

 

Artikel 7 – Verpakking en transport

1. De Rijopleider 2Go2 verbindt zich jegens Koper om de te leveren zaken behoorlijk te verpakken en op zodanige wijze te beveiligen, dat zij bij normaal gebruik hun bestemming in goede staat bereiken.

2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen geschieden alle leveringen inclusief omzetbelasting (btw), inclusief verpakking en verpakkingsmateriaal.

3. Het aannemen van zaken zonder op- of aanmerkingen op de vrachtbrief of het reçu geldt als bewijs dat de verpakking in goede staat verkeerde ten tijde van de aflevering.

 

Artikel 8 – Ongeoorloofd gebruik cadeaubonnen

Het is Koper c.q. Gebruiker niet toegestaan om cadeaubonnen als betaalmiddel te gebruiken voor de volgende doeleinden:

  • Gebruik op een wijze die strijdig is met het geldende recht, inbreuk maakt op licenties, deze algemene voorwaarden of anderszins de rechten van derden schendt;
  • (Poging tot) doorverkoop van de service of een onderdeel hiervan aan derden of poging tot commerciële uitbating van de service op welke wijze dan ook.

 

Artikel 9 – Onderzoek theorieboeken

1. Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen 14 dagen na ontvangst van het geleverde te (doen) onderzoeken, doch slechts in die mate uit te pakken of te gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of zij het Product behoudt. Daarbij behoort Koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemt met de Overeenkomst en de Producten voldoen aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.

2. Koper is verplicht te onderzoeken en zichzelf te informeren op welke wijze het Product gebruikt dient te worden en bij persoonlijk gebruik, het Product conform de gebruiksaanwijzingen te testen. De Rijopleider 2Go2 erkent geen aansprakelijkheid voor het verkeerd gebruiken van het Product door Koper.

3. Eventuele zichtbare gebreken of tekorten dienen na levering schriftelijk aan De Rijopleider 2Go2 te worden gemeld op contact@derijopleider2Go2.nl. Koper heeft hiertoe een termijn van 14 dagen na levering. Niet zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen 14 dagen na de ontdekking doch uiterlijk binnen 6 maanden na levering te worden gemeld. Bij beschadiging van het Product door onzorgvuldige omgang door Koper zelf, is Koper zelf aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het Product.

4. Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft Koper verplicht tot betaling van de gekochte zaken. Als Koper gebrekkige zaken wenst te retourneren, dan geschiedt zulks uitsluitend met voorafgaande schriftelijke toestemming van De Rijopleider 2Go2 op de wijze zoals door De Rijopleider 2Go2 aangegeven.

5. Indien Koper zijnde een Consument zijn herroepingsrecht gebruikt, zal hij het Product en alle toebehoren, voor zover dat redelijkerwijs mogelijk is, in originele staat en verpakking retourneren aan De Rijopleider 2Go2, conform de retour instructies van De Rijopleider 2Go2. De directe kosten voor retourzendingen zijn voor rekening en risico van Koper.

6. De Rijopleider 2Go2 is gerechtigd een onderzoek te starten naar de echtheid en de staat van de geretourneerde Producten voordat terugbetaling zal plaatsvinden.

7. Terugbetalingen aan Koper worden zo spoedig mogelijk verwerkt, doch kan de terugbetaling uiterlijk 14 dagen duren na ontvangst van verklaring van Koper tot ontbinding. Terugbetaling geschiedt op het eerder opgegeven rekeningnummer.

8. Bij gebreke van een volledige levering, en/of indien een of meerdere Producten ontbreken, en dit aan De Rijopleider 2Go2 te wijten is, zal De Rijopleider 2Go2 na een verzoek daartoe van Koper, het ontbrekende Product(en) nasturen dan wel de resterende order annuleren. De ontvangstbevestiging van de Producten is hierbij leidend. Enige schade die door Koper geleden is ten gevolge van de (afwijkende) omvang van de levering, kan niet verhaald worden op De Rijopleider 2Go2.

 

Artikel 10 – Prijzen

1. Tijdens de geldigheidsduur van het Aanbod worden de prijzen van de aangeboden Producten niet verhoogd, behoudens het geval dat er veranderingen zijn in btw-tarieven.

2. De in het Aanbod vermelde prijzen zijn inclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

3. De prijzen zoals genoemd in het Aanbod zijn gebaseerd op de ten tijde van het afsluiten van de Overeenkomst geldende kostenfactoren zoals: de in- en uitvoerrechten, vracht- en lossingskosten, assurantie en eventuele heffingen en belastingen.

4. Indien sprake is van Producten of grondstoffen waarvan er prijsschommelingen op de financiële markt zijn en waarop De Rijopleider 2Go2 geen invloed heeft, kan De Rijopleider 2Go2 deze Producten met variabele prijzen aanbieden. Bij het Aanbod wordt vermeld dat de prijzen richtprijzen zijn en kunnen schommelen.

 

Artikel 11 – Betaling en incassobeleid

1. Betaling dient bij voorkeur vooraf te geschieden in de valuta waarin is gefactureerd via de aangegeven methode.

2. Koper kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

3. Koper dient betaling ineens te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van De Rijopleider 2Go2. Partijen kunnen enkel na expliciete en schriftelijke toestemming van De Rijopleider 2Go2 een andere betalingstermijn overeenkomen.

4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van Koper zijn de vorderingen van De Rijopleider 2Go2 op de Koper onmiddellijk opeisbaar.

5. De Rijopleider 2Go2 heeft het recht de door de Koper gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. De Rijopleider 2Go2 kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Koper een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. De Rijopleider 2Go2 kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

6. Wanneer Koper niet aan haar betalingsverplichting voldoet en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn van 14 dagen heeft voldaan aan haar verplichting, is Koper zijnde een Bedrijf in verzuim. Koper zijnde een Consument zal eerst een schriftelijke aanmaning ontvangen met een termijn van 14 dagen na de datum van de aanmaning om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen met daarbij een opgave van de buitengerechtelijke kosten indien Consument binnen die termijn niet aan zijn verplichtingen voldoet, alvorens zij in verzuim raakt.

7. Vanaf de datum dat Koper in verzuim is, zal De Rijopleider 2Go2 zonder nadere ingebrekestelling aanspraak maken op de wettelijke (handels)rente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de
staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.

8. Indien De Rijopleider 2Go2 meer of hogere kosten heeft gemaakt die redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Koper.

 

Artikel 12 – Eigendomsvoorbehoud

1. Alle door De Rijopleider 2Go2 geleverde zaken, blijven eigendom van De Rijopleider 2Go2 totdat de Koper alle navolgende verplichtingen uit alle met De Rijopleider 2Go2 gesloten Overeenkomsten is nagekomen.

2. Koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren indien het eigendom nog niet volledig is overgegaan.

3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Koper verplicht De Rijopleider 2Go2 zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

4. Voor het geval dat De Rijopleider 2Go2 haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Koper reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming en machtiging aan De Rijopleider 2Go2 of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van De Rijopleider 2Go2 zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

5. De Rijopleider 2Go2 heeft het recht om de door Koper aangekochte Product(en), onder zich te houden indien Koper nog niet (volledig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, ondanks een verplichting tot overdracht of afgifte van De Rijopleider 2Go2. Nadat Koper alsnog aan zijn verplichtingen heeft voldaan zal De Rijopleider 2Go2 zich inspannen om de aangekochte Producten zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 20 werkdagen, te leveren aan Koper.

6. Kosten en overige (gevolg)schade als gevolg van het onder zich houden van de aangekochte Producten komen voor rekening en risico van Koper en zal op eerste verzoek aan De Rijopleider 2Go2 worden vergoed door Koper.

 

Artikel 13 – Garantie

1.De Rijopleider 2Go2 staat ervoor in dat de Producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, bruikbaarheid en/of deugdelijkheid en de wettelijke regels/voorschriften ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst.

2. Een door De Rijopleider 2Go2 als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de Koper ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van De Rijopleider 2Go2 kan doen gelden op grond van de wet en/of de Overeenkomst op afstand.

3. De garantie van de theorieboeken blijft bij de uitgever van de theorieboeken.

 

Artikel 14 – Opschorting en ontbinding

1. De Rijopleider 2Go2 is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien Koper de (betaal)verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet volledig nakomt.

2. Bovendien is De Rijopleider 2Go2 bevoegd de tussen haar en Koper bestaande Overeenkomst, voor zover deze nog niet is uitgevoerd, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien de Koper, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen die voor hem uit enige met De Rijopleider 2Go2 gesloten Overeenkomst voortvloeien.

3. Voorts is De Rijopleider 2Go2 bevoegd de Overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

4. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van De Rijopleider 2Go2 op Koper onmiddellijk opeisbaar. Wanneer De Rijopleider 2Go2 de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en Overeenkomst.

5. De Rijopleider 2Go2 behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 15 – Beperking aansprakelijkheid

1. Indien het uitvoeren van de Overeenkomst door De Rijopleider 2Go2 leidt tot aansprakelijkheid van De Rijopleider 2Go2 jegens Koper of derden, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de Overeenkomst door De Rijopleider 2Go2 in rekening gebrachte kosten tenzij de schade is ontstaan wegens opzet of grove schuld. De aansprakelijkheid van De Rijopleider 2Go2 is in ieder geval beperkt tot het schadebedrag dat door de verzekeringsmaatschappij maximaal wordt uitgekeerd per gebeurtenis per jaar.

2. De Rijopleider 2Go2 is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen en schade als gevolg van het gebruik van de geleverde Producten is uitgesloten. Voor Consument geldt een beperking conform hetgeen is toegestaan op grond van artikel 7:24 lid 2 BW.

3. De Rijopleider 2Go2 is niet aansprakelijk voor en/of gehouden tot herstel van schade ontstaan door het gebruik van het Product. De Rijopleider 2Go2 levert strikte onderhouds- en gebruiksinstructies die door Koper nageleefd dienen te worden. Alle schade aan Producten ten gevolge van het dragen en gebruiken is uitdrukkelijk uitgesloten van aansprakelijkheid (hieronder verstaan gebruikssporen, gebruiksschade, valschade, licht- en waterschade, diefstal, vermissing etc.).

4. De Rijopleider 2Go2 is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de website(s) of van gelinkte websites.

5. De Rijopleider 2Go2 is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de website en is niet aansprakelijk voor storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de website.

6. De Rijopleider 2Go2 staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens De Rijopleider 2Go2 verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.

7. Alle aanspraken van Koper wegens tekortschieten aan de zijde van De Rijopleider 2Go2 vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij De Rijopleider 2Go2 binnen een jaar nadat Koper bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Alle aanspraken van Koper vervallen in ieder geval een jaar na het eindigen van de Overeenkomst.

 

Artikel 16 – Overmacht

1. De Rijopleider 2Go2 is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen, noch kan zij gehouden worden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, (i) overmacht van toeleveranciers van De Rijopleider 2Go2, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Koper aan De Rijopleider 2Go2 zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking), (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen, (x) werkstakingen in het bedrijf van De Rijopleider 2Go2 en
(xi) overige situaties die naar het oordeel van De Rijopleider 2Go2 buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.

3. De Rijopleider 2Go2 heeft het recht om zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat De Rijopleider 2Go2 haar verbintenis had moeten nakomen.

4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

5. Voor zover De Rijopleider 2Go2 ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is De Rijopleider 2Go2 gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke Overeenkomst.

 

Artikel 17 – Risico overgang

Het risico van verlies of beschadiging van de Producten die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat over op Koper zijnde een bedrijf op het moment waarop de zaken het magazijn van De Rijopleider 2Go2 verlaten. Voor Consumenten geldt dat het hier bovengenoemde risico overgaat op Koper indien de Producten in de macht van Koper zijn verstrekt. Hiervan is sprake indien de Producten zijn geleverd op het afleveradres van Koper.

 

Artikel 18 – Intellectuele Eigendomsrechten cadeaubonnen

1. Alle intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten van De Rijopleider 2Go2 berusten uitsluitend bij De Rijopleider 2Go2 en worden niet overgedragen aan Koper.

2. Het is Koper verboden om alle stukken waarop de intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten van De Rijopleider 2Go2 rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van De Rijopleider 2Go2. Indien Koper wijzigingen wenst aan te brengen in door De Rijopleider 2Go2 geleverde zaken, dient De Rijopleider 2Go2 expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen.

3. Het is Koper verboden om de Producten waarop de intellectuele eigendomsrechten van De Rijopleider 2Go2 rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst.

 

Artikel 19 – Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

1. De Rijopleider 2Go2 gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Koper en bezoekers van de website(s). Indien daarom gevraagd zal De Rijopleider 2Go2 de betrokkene hierover informeren.

2. Indien De Rijopleider 2Go2 op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overgekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

 

Artikel 20 – Klachten

1. Indien Koper niet tevreden is over de Producten van De Rijopleider 2Go2 en/of klachten heeft over de (uitvoering van de) Overeenkomst is Koper verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na de betreffende aanleiding die tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen gemeld worden via contact@derijopleider2Go2.nl met als onderwerp “Klacht”.

2. De klacht moet door Koper voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil De Rijopleider 2Go2 de klacht in behandeling kunnen nemen.

3. De Rijopleider 2Go2 zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.

4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

 

Artikel 21 – Toepasselijk recht

1. Op elke Overeenkomst tussen De Rijopleider 2Go2 en Koper is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het (CISG) Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

2. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds doorslaggevend. De Rijopleider 2Go2 heeft het recht deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.

3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen De Rijopleider 2Go2 en Koper worden beslecht bij de bevoegde Rechtbank Rotterdam tenzij bepalingen van dwingend recht leiden tot de bevoegdheid van een andere rechtbank.

 

Vlaardingen, 1 november 2021.